Az Egyesület tagsága


Reckon
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
      Az Egyesület tagságát a rendes, tiszteletbeli és a pártoló tagok alkotják. Minden tag felvételéről - írásbeli kérelme alapján - az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal dönt.

Az Egyesület tagja lehet

BBE logo
A Magyar Honvédség békefenntartói, vagy megfigyelői misszióiban szolgálatot teljesített, vagy jelenleg is teljesítő hivatásos, szerződéses, és nyugállományú tagja; valamint azok, akik az európai hagyományos fegyverek csökkentésének ellenőrzését hajtották és hajtják végre Európában, vagy képviselik hazánkat a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések végrehajtásának keretében rendezett különböző eseményeken külföldön és idehaza; és akik ugyan nem voltak külföldi missziókban, de hazai áldozatkész munkájukkal járultak hozzá az egyes küldetések felkészítéséhez, támogatásához, a missziókba indulók kiképzéséhez; itthoni esetleges gondjaik megoldásához.
      A Határőrség, a Büntetés végrehajtás és a Rendőrség béketámogató műveletekben szolgálatot teljesített, vagy jelenleg is teljesítő hivatásos (továbbszolgáló), szerződéses, és nyugállományú tagja;
      A békefenntartó feladatokban szolgálatot teljesített polgári személyek.

Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Egyesület alapszabályát elfogadja és annak megvalósítását akár személyes közreműködéssel, akár pénzbeni, vagy nem pénzbeni szolgáltatás nyújtásával elő kívánja segíteni. A tiszteletbeli és pártoló tag tisztségre nem választható és ő sem választhat másokat. Kötelezettsége az alapszabály rendelkezéseinek betartása, és a vállalt támogatás nyújtása.

Tag leszek!

A tagfelvételi feltételeket